Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Ασφάλιση Ανασφάλιστων Οχημάτων

Με το άρθρο 26 του Νόμου 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 81/5-4-2013 τεύχος Πρώτο), τροποποιήθηκε το Π.Δ. 237/1986 «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης».

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του κ.ν. 489/76 προστέθηκε τρίτο εδάφιο ως εξής:

« Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από την χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου, εκτός αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας.»

Με βάση την διάταξη αυτή, από την στιγμή που το όχημα λαμβάνει κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, είναι υποχρεωτική η διαρκής ασφάλισή του, άσχετα αν κυκλοφορεί ή όχι, μέχρι την ημέρα που το όχημα θα τεθεί σε ακινησία, σύμφωνα με την νομοθεσία.
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η ανωτέρω διάταξη δεν εξαιρεί καμία χρήση οχήματος από την διαρκή ασφάλιση για όσο χρόνο το όχημα φέρει κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του Νόμου 489/76 αντικαθίσταται ως εξής :

« 4. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς την κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται πέραν των αναγραφομένων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω κυρώσεις :
α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής οχήματος σε ατύχημα, επιτόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.
β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/76 Επικουρικού Κεφαλαίου, ίσο με χίλια (1.000) Ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημοσίας χρήσης, πεντακόσια (500) Ευρώ για τα επιβατικά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) Ευρώ για τα δίκυκλα. »
3. Τέλος προστέθηκε άρθρο 5α στον κ.ν 489/76.

Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ο τρόπος εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ( Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία καταλήγουν όλα τα στοιχεία μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και επεξεργασίας των αρχείων του Κέντρου Πληροφοριών , του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Μεταφορών ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που από την επεξεργασία εντοπίζεται ανασφάλιστο όχημα η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει πράξη που αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου οχήματος με την οποία τον καλεί το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών να προβεί στην ασφάλιση του οχήματος. Αν ο ιδιοκτήτης δεν προσκομίσει ασφαλιστήριο ή δεν εμφανιστεί, τα στοιχεία του αποστέλλονται στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του κ.ν. 489/76.

4. Τέλος ορίσθηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 5 αυτού ισχύουν από 15/4/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου