Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Από τον υπολογιστή σας 102 Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις και άλλα Δημόσια Έγγραφα

Οι πολίτες θα μπορούν να "συναλλάσσονται" με τη Δημόσια Διοίκηση ηλεκτρονικά, από το σπίτι τους, για τη διεκπεραίωση 102 υπηρεσιών, όπως η έκδοση διάφορων πιστοποιητικών. Απαλλάσσονται με τον τρόπο αυτό από την υποχρέωση να επισκεφθούν με φυσική παρουσία αντίστοιχες υπηρεσίες, για να υποβάλουν αίτηση ή για να παραλάβουν έγγραφο. Οι τυποποιημένες αυτές διαδικασίες βρίσκονται στην αρχική σελίδα του ΕΡΜΗ (http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/) υπό τον τίτλο "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες".

Μοναδική προϋπόθεση είναι ότι ο πολίτης πρέπει να έχει εγγραφεί ως χρήστης στην πύλη ΕΡΜΗΣ και στη συνέχεια να μεταβεί για επιβεβαίωση της ταυτότητας του σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Εκεί θα πρέπει να βεβαιώσει -προσκομίζοντας και την αστυνομική του ταυτότητα- ότι είναι κάτοχος συγκεκριμένου ηλεκτρονικού "λογαριασμού" στη συγκεκριμένη πύλη. Η διαδικασία εγγραφής και επιβεβαιώσης ταυτότητας γίνεται μία και μόνη φορά για κάθε πολίτη, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να πραγματοποιεί πολλαπλές συναλλαγές με το Δημόσιο από οποιονδήποτε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του. Ο πολίτης αποκτά μια ηλεκτρονική θυρίδα στην ΕΡΜΗΣ, στην οποία τοποθετούνται από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες τα αιτούμενα έγγραφα.

Ο πολίτης μπορεί να αξιοποιήσει περαιτέρω τα ηλεκτρονικά έγγραφα που θα λαμβάνει στη θυρίδα του, προωθώντας τα όπου χρειάζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι 102 υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ΕΡΜΗ είναι οι εξής:
 1. Αίτηση - Δήλωση συνταξιούχου για αλλάγη διεύθυνσης (Γ. Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)
 2. Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ
 3. Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' Κύκλου)
 4. Αντικατάσταση απωλεσθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύνταξης και πρόνοιας από το ΤΣΑΥ
 5. Βεβαιώσεις περί τροποποιήσης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Δ.Σ., περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπλων στοιχείων καταχωρημένων στο Μητρώο Α.Ε.
 6. Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργείας από τον ΟΑΕΔ
 7. Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
 8. Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ-πρωήν ΤΕΒΕ
 9. Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρωην ΤΕΒΕ)
 10. Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
 11. Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (ΟΑΕΕ - πρωήν ΤΕΒΕ)
 12. Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 13. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων
 14. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά
 15. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα
 16. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών - παραπληγικών και ακρωτηριασμένων
 17. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.)
 18. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας
 19. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
 20. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από AIDS
 21. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από αιμορροφιλία
 22. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία
 23. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομα
 24. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών - παραπληγικών ασφαλισμένων του δημοσίου
 25. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας
 26. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης χανσενικών
 27. Βεβαίωση χορήγησης μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ
 28. Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ. (Ν. 1813/1988, άρθρα 20 παρ. 3 και 47 παρ. 1)
 29. Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις ιατρικής του ΔΟΑΤΑΠ της εξεταστικής περιόδου του εκάστοτε έτους
 30. Διεκπεραίωση άιτησης - δήλωσης ασφαλισμένου για αλλάγη διεύθυνσης
 31. Διεκπεραίωση άιτησης - δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μερίσματος
 32. Διεκπεραίωση άιτησης - δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων
 33. Διεκπεραίωση άιτησης - δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλής (ΜΤΠΥ)
 34. Εγγραφή - Πιστοποιήση Εργοδότη για τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσίων προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
 35. Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ δικηγόρων ή ασκούντων δικηγόρων
 36. Έκδοση βεβαιώσεων αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης
 37. Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΣΑΥ
 38. Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ
 39. Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ
 40. Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών προϊόντων ζωικής προέλευσης
 41. Ενημέρωση καταναλωτή για τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή γαι την προστασία του
 42. Καταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας, πειραματισμού Π.Δ. 160/91 (64,Α')
 43. Πιστοποιητικό σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' Κύκλου)
 44. Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μικρότερης των 2 ισοδύναμων ζώων (πλην των οικόσιτων)
 45. Χορήγηση άδειας εισαγωγής ζώντων ζώων από τρίτη χώρα
 46. Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου βαθμολογικής αντιστοιχίας - πράξης αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ)
 47. Χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας γλώσσας (λόγω απώλειας, καταστροφής της ήδη εκδοθείσας)
 48. Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδέυει μια κυρωμένη πράξη εφαρμογής (τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν. 1337/83)
 49. Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
 50. Χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΟΑΤΑΠ)
 51. Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν. 1579/1950)
 52. Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους ή νηπιαγωγούς
 53. Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες καθηγητές
 54. Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης γαι ειδικό λογαριασμό πρόσθετων παροχών (ΤΣΜΕΔΕ)
 55. Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ
 56. Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 57. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ)
 58. Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποιήσης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
 59. Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας (ΔΟΑΤΑΠ)
 60. Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ - προώθηση δελτίου απόγραφης γαι έκδοση βιβλιαρίου υγείας
 61. Χορήγηση βεβαίωσης για το ομοταγές πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ)
 62. Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΝΑΤ
 63. Χορήγηση βεβαίωσης εκπληρωσης υπηρεσίας υπαίθριου ιατρού
 64. Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποιήσης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
 65. Χορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων Ν. 1854/1951
 66. Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών από το ΔΟΑΤΑΠ
 67. Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδοτήσης από το ΝΑΤ
 68. Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ
 69. Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ
 70. Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης - διαοπής/αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ.
 71. Χορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
 72. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Αστυνομικών Υπαλληλών
 73. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούς
 74. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές
 75. Χορήγηση βεβαίωσης συνταξιούχου (ΤΣΜΕΔΕ)
 76. Χορήγηση βεβαίωσης του Ν. 142/1974
 77. Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, στους χειριστές ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 1041/1979, άρθρα 41 και 43)
 78. Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ
 79. Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία
 80. Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων
 81. Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
 82. Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας
 83. Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων
 84. Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων
 85. Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
 86. Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς
 87. Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές
 88. Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία
 89. Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα που δεν έχει έκδοθει απόφαση συνταξιόδοτησης
 90. Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας Αστυνομικών (Αστυφυλάκων - Αρχ/κων - Ανθυπαστυνόμων), Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών (Ν. 2690/1999, άρθρα 4,5 και 12)
 91. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ
 92. Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ στους παραγωγούς
 93. Χορήγηση ανάλυσης αποζημιώσεων ΕΛΓΑ που καταβλήθηκαν στους παραγωγούς
 94. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο)
 95. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)
 96. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)
 97. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (για επιχειρήσεις - εργοδότες)
 98. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο)
 99. Χορήγηση βεβαίωσης ενισχύσεων ΠΣΕΑ σε παραγωγούς (ΕΛΓΑ)
 100. Χορήγηση βεβαίωσης ιαθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)
 101. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο)
 102. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)
Πηγή: www.insurancedaily.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου