Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου

Το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται συνεχώς το φαινόμενο εργαζόμενοι να ζητούν από τους εργοδότες τους να τους απολύσουν , ώστε με την εγγραφή τους στον Ο.Α.Ε.Δ. να λάβουν το επίδομα ανεργίας , και παράλληλα να συνεχίσουν την απασχόληση τους στον ίδιο εργοδότη λαμβάνοντας τις αποδοχές τους χωρίς την υποχρέωση ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.

Στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο "Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας"  στο Άρθρο 19 αναφέρονται πλέον και οι διοικητικές κυρώσεις. Σας παραθέτω ο Άρθρο 19 προς ενημέρωση σας.

Άρθρο 19
Κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου

1. Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από τους Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ ή από οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό όργανο και μετά τη διαβίβαση του δελτίου ελέγχου τους στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. προς διασταύρωση, διαπιστώνεται, ότι κάποιος απασχολείται με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης σε εργοδότη, χωρίς ο τελευταίος να τον έχει δηλώσει νομίμως στις αρμόδιες αρχές, ενώ και από την ανωτέρω διασταύρωση προκύπτει ότι είναι επιδοτούμενος άνεργος, επιβάλλονται στον εργοδότη, πλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 25 του ν. 3996/2011 και πάντως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, οι κάτωθι διοικητικές κυρώσεις:

α. πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε απασχολούμενο επιδοτούμενο άνεργο ή

β. πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε απασχολούμενο επιδοτούμενο άνεργο, όταν έχει προηγηθεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας του από τον ίδιο εργοδότη(δηλαδή εάν ο απασχολούμενος επιδοτούμενος άνεργος εργαζόταν πριν την απόλυση του στην ίδια επιχείρηση).

 
Κατά της πράξης επιβολής προστίμου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011.

Πέραν των κυρώσεων που προβλέπει το Άρθρο 19 σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.3996/2011 Άρθρο 25 προβλέπονται και οι παρακάτω κυρώσεις:
«Αν σε επιχείρηση διαπιστωθεί αδήλωτη εργασία κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων για δύο φορές μέσα σε μία διετία, επιβάλλεται, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα από τρείς μέχρι και δέκα ημέρες.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου